Turvallisuustiedote

 

Toiminnanharjoittajan nimi ja tuotantolaitoksen osoite

INOX Finland Oy / Oulun Peittaamo
Sälpätie 4
90620 Oulu

Suuronnettomuudenvaaraa aiheuttava kohde

Oulun Peittaamo luokitellaan suuronnettomuuden vaaraa aiheuttavaksi kohteeksi. Luokittelu perustuu mm. lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta(390/2005) ja valtioneuvoston asetukseen vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015). Lainsäädäntö koskee vaarallisia kemikaaleja valmistavia, käsitteleviä tai varastoivia kohteita, joissa kemikaalien määrä ja laatu edellyttävät toimintaperiaateasiakirjan tai turvallisuusselvityksen laatimista. Kohteista käytetään yleisesti nimitystä SEVESO-laitos.

Tuotantolaitoksen toiminnan kuvaus

Peittaamo on Oulussa Ruskon teollisuusalueella toimiva ruostumattomiin ja haponkestäviin teräksiin erikoistunut pintakäsittelylaitos. Peittaamon pääasiallinen pintakäsittelyprosessi on nimensä mukaisesti peittaus. Peittaus on prosessi, jota käytetään valmistuksessa kappaleeseen tuodun lämmön vaikutuksesta värjääntyneiden pintojen puhdistamiseen. Peittaus poistaa teräksen pinnalta vähäkromisen korrosoituvan pinnan. Kappaleet käsitellään joko peittausaltaassa tai ruiskupeitataan. Peittauskapasiteetti on n. 4500 tonniavuodessa.

 

Toimipisteellävarastoitavat ja käytetyt kemikaalit

Osa toimipisteellä varastoitavista kemikaaleista on päivittäin käytössä joko allas- tai ruiskupeittauksessa. Osa taas liittyyjätevedenpuhdistamon toimintaan.

Kemikaalit ja niiden vaaraluokitukset

 • Fluorivetyhappo (HF*H2O) Met. Corr. 1 H290, Acute Tox. 2 H300, Acute Tox. 1 H310, Acute Tox. 3 H331,Skin Corr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
 • Typpihappo (HNO3) Met. Corr. 1 H290,Acute Tox. 4 H332, SkinCorr. 1A H314, Eye Dam. 1 H318
 • Natriumhydroksidi(NaOH 50%) Skin Corr. 1A H314,Met. Corr.1 H290
 • Polyalumiinikloridi(AlCl3) Met. Corr. 1 H290,Eye Dam. 1 H318
 • Kalsiumkloridi(CaCl2) Eye Irrit. 2 H319

Suuronnettomuusvaarat

Suuronnettomuudella tarkoitetaan lainsäädännössä päästöä, tulipaloa, räjähdystä tai muuta ilmiötä, joka aiheutuu vaarallisia kemikaaleja käsittelevän tai varastoivan tuotantolaitoksen toiminnassa esiintyneistä hallitsemattomista tapahtumista. Tapahtumassa on mukana vähintään yksi vaarallinen kemikaali, ja tapahtuma voi aiheuttaa välitöntä tai myöhemmin ilmenevää vaaraa laitoksen sisä- tai ulkopuolella ihmisten terveydelle tai ympäristölle.

Suuronnettomuusriski on esimerkiksi tulipalossa mahdollisesti syntyvät myrkylliset savukaasut ja höyryt. Tulipalon syntyminen olisi mahdollista esimerkiksi sähkölaitteiston vian kautta. Toinen suuronnettomuusriski on päästöjen valuminen maaperään vuototilanteessa. Laajempi vuoto on epätodennäköinen, sillä vaaralliset aineet ovat altaassa, joka on vuotoanturilla varustettu. Anturi hälyttää sekä merkkivalolla että äänellä toimipisteen tiloissa jo pienemmänkin vuodon sattuessa. Vuotohälytys kuuluu myös ulos. Kappaleiden pesusta syntyvät vedet johdetaan lattialta omaan puhdistuslaitteistoon, jossa ne saostetaan. Sakka valutetaan ensin säkeissä sisätiloissa, jonka jälkeen se vielä kuivuu ulkona. Vesi johdetaan Oulun Veden viemäriverkostoon. Lähtevää vettä tarkkaillaan ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Toiminnanharjoittajalla onvelvollisuus ryhtyä asianmukaisiin toimiin, jotta onnettomuudet voidaan ennaltaehkäistä. Onnettomuuksien varalta järjestämme säännöllisesti harjoituksia sekähenkilökunnan että pelastuslaitoksen kanssa, jotta suuronnettomuuksissa voidaantoimia asianmukaisesti ja minimoida niiden seuraukset.

 

Tiedottaminen ja toiminta suuronnettomuustilanteessa

Yrityksen sisällä onnettomuudesta tiedotetaan toiminnan harjoittajan toimesta. Alueen ulkopuolella tiedottamisen hoitavat poliisi ja pelastuslaitos. Mikäli onnettomuus aiheuttaa vaaraa ulkopuolisille, antaa pelastusviranomainen lisäohjeita.

 

Yleinenvaaramerkki on minuutin pituinen nouseva ja laskeva sireeniääni

Annetaan kiinteillä tai liikuteltavilla väestöhälyttimillä pelastusviranomaisten toimesta tai käskystä. Tarkoittaa väestöä uhkaavaa vaaraa. Yleinen vaaramerkki tarkoittaa yleensä kemikaalionnettomuudesta aiheutuvaa vaaraa hengelle tai terveydelle.

 • Mene sisälle ja kehota muita tekemään samoin
 • Auta sisälle henkilöt, jotka eivätosaa/ymmärrä/pysty suojautumaan
 • Sulje ovet, ikkunat ja ilmanvaihto
 • Avaa radio ja/(tai) televisio ja kuuntele annettavia vaaratiedotteita
 • Pysy sisällä. Toimi annettavien ohjeiden mukaisesti
 • Vältä puhelimen käyttöä ellet itse tarvitsekiireellistä apua

Jos olet ulkona annetulla vaara-alueella etkä pääse sisälle (tunnet mahdollisesti kemikaalin hajua)

 • Tarkista tuulen suunta ja poistu kaasun alta sivutuuleen
 • Pyri korkeampaan maastokohtaan, koska useat kaasut ovat ilmaa raskaampia ja pitoisuus on voimakkain alavilla alueilla
 • Jos joudut kaasupitoiseen ilmaan, liiku rauhallisesti
 • Suojaudu hengittämällä kostean vaatteen läpi

 

Lisätiedot

Matti Haapakoski, Toimitusjohtaja
+358 400 260415
matti.haapakoski@inox.fi

Pertti Oravisjärvi, Tuotantopäällikkö
+358 400 387 127
pertti.oravisjarvi@inox.fi